Generelle kjøpsbetingelser

Salgs, leverings og generelle betingelser

Disse betingelsene er til enhver tid gjeldende for alle kjøp av produkter og tjenester fra Falkenberg Data.

Priser og periode

Alle priser er oppgitt eks mva dersom ikke annet er nevnt. Priser på Internettjenester er enten oppgitt pr. måned eller pr. år, men faktureres normalt pr år eller kvartal.
Ved justering av tjeneste i løpet av avtaleperiode vil det normalt avregnes til et hovedforfall felles for alle tjenester og abonnement.

Fakturering og oppsigelse

Faktura for varer, tjenester og abonement (eks: domene og webtjenester) utstedes normalt ca. 1-2 måneder før ny abonnementsperiode begynner å løpe.
Alle abonnementstjenester løper normalt for 1 år av gangen, og eventuell oppsigelse må være meldt senest 3 måneder før fornyelse.
– Kunden forplikter seg til å betale for tjenester ut neste periode dersom oppsigelsen ikke er mottatt innen denne fristen.

Oppsigelser skal sendes skriftlig til post@datafalken.no.
Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før du har mottat vår skriftlige bekreftelse.

Fakturagebyr

Vi sender i utgangspunktet kun ut faktura pr. e-post, dersom ikke annet er avtalt spesielt.
Ønskes fakture utsendt pr. papir tilkommer et gebyr for administrasjon og porto på kr. 60,- eks. mva. Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og er en del av avtalen du inngår når du bestiller tjenester hos oss.
– Faktura pr. e-post fritas for fakturagebyr.

Forbehold

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å utbetale erstatning hverken for nedetid eller stengning som følge av manglende betaling. Falkenberg Data forbeholder seg også retten til å stenge nettsteder eller tjenester som skaper unødig høy last eller problemer for andre tjenster eller kunder. Oppgitt oppetid er et historisk estimat som reevalueres jevnlig.

Angrerett og reklamasjon

Tjenester som er levert elektronisk påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at Kunden gir avkall på angreretten.
Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull.
Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles Falkenberg Data skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Falkenberg Data.

Manglende betaling

Ved manglende betaling vil tjenester bli stengt på fornyelsesdatoen. Manglende betaling av faktura vil medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Gjenåpningsgebyr påløper fra minimum kr. 250,- eks. mva. For com/net/org og liknende toppnivåer er gjenåpningsgebyret kr. 560,-. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet, og gyldig kvittering er sendt på e-post til post@datafalken.no.

Endring av betingelser

Kunden aksepterer at leverandøren gjør løpende endringer på betingelsene. Gjeldende betingelser publiseres alltid på http://www.datafalken.no/betingelser.

Kampanjer

Alle kampanjer på løpende avtaler som presenteres av Falkenberg Data er gjeldene i 12mnd fra datoen kunden velger å benytte seg av av kampanjetilbudet. Deretter er det de ordinære avtalevilkårene som gjelder, med ordinære priser.

Ansvarsbegrensning

Falkenberg Data kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Falkenberg Data kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Falkenberg Data vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Falkenberg Data har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
Falkenberg Data kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Falkenberg Data er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

Kunden forplikter seg til å holde Falkenberg Data skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Falkenberg Data som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom Falkenberg Data sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom Kunden og Falkenberg Data skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Falkenberg Data forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider: http://www.datafalken.no/betingelser.

Registreringsavtale

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering, parkering og drift, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenet er registrert under.

Når domenet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av Falkenberg Data, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Syse Data skadesløs i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering

Falkenberg Data kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens Falkenberg Data behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Kunden står ansvarlig for at en domenenavnssøknad samsvarer med gjeldende navnepolitikk for det aktuelle toppnivået.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN og NORID, eller annen toppnivåregistrar, og som Falkenberg Data må respektere som registrar for domener. Falkenberg Data kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivåregistrar.

Domenesøknad utføres av Falkenberg Data på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er selv ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan Falkenberg Data ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at Falkenberg Data kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle Whois-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Falkenberg Data formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Falkenberg Data tildeler i utgangspunktet registrerte domenenavn navneservere. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden ansvarlig for at disse angis korrekt på bestillingstidspunktet, eller ved senere endringer.

Kunden står også selv ansvarlig for å legge inn DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Falkenberg Data.

Flytting

Falkenberg Data tildeler i utgangspunktet tilflyttede domenenavn navneservere. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden ansvarlig for at disse angis korrekt på bestillingstidspunktet, eller ved senere endringer.

Kunden står også selv ansvarlig for å legge inn DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Falkenberg Data.

Ved flytting til annen registrar er Kunden pålagt å sende inn skriftlig oppsigelse i henhold til «Oppsigelse av tjenester». Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding er mottatt og registrert. Flyttingen som sådan skal normalt utføres av ny registrar.

Flytting av domenenavn vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av oppsigelsen og er bekreftet av Falkenberg Data

Hostingtjenester

Generelt

Falkenberg Datas tjenester må ikke benyttes til formål som Falkenberg Data, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam m.v.

Falkenberg Data tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med Falkenberg Data sin serverkonfigurasjon og programvare.

Falkenberg Data yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder Falkenberg Data seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten.

Generelle vilkår for sending av epost hos Falkenberg Data

Falkenberg Data forbyr utsendelse av spam. Falkenberg Data definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.

Falkenberg Data forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av Falkenberg Data. Tjenester levert av Falkenberg Data tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Falkenberg Data forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos Falkenberg Data skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in»).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in») menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for Falkenberg Data på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av Falkenberg Data i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av Falkenberg Data sine webservere. Falkenberg Data tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Falkenberg Data forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under «Backup».

Dersom Kundens plassbruk belaster utover den avtalte lagringsmengden, vil Falkenberg Data informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette data eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter data vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste nivå, og Kunden fakturert deretter.

Begrensninger for sending av epost fra webhotell

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet «Generelle vilkår for sending av epost hos Falkenberg Data». I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Maksimal dataoverføring

Abonnement Begrensning
500MB 1000MB/døgn
1000MB 2000MB/døgn
2000MB 4000MB/døgn

Dersom forbuket overskrider grensen i mer enn 5 av siste 90 dager vil tjenesten bli oppgradert automatisk.

Maksimalt antall tillatte treff

Abonnement Begrensning
500MB 80 000 treff/døgn
1000MB 160 000 treff/døgn
2000MB 320 000 treff/døgn

Dersom forbuket overskrider grensen i mer enn 5 av siste 90 dager vil tjenesten bli oppgradert automatisk.

Epost

Tjenesten gir tilgang til en epostkonto på en av Falkenberg Data sine epostservere. Falkenberg Data tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til tjenesten. Epost lagres på Falkenberg Data sine servere, inntil kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

En epostkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. En konto kan heller ikke brukes av flere personer og/eller fra flere maskiner samtidig. Delt tilgang til felles epostkonto(er) er kun tillatt via delte IMAP mapper (IMAP Shared Folders).

Kontoer som synkroniseres til lokal maskin enten via POP3 eller IMAP tillates synkronisert til maksimalt to maskiner samtidig.

Det er heller ikke tillatt å samle epost til flere personer på en konto og distribuere denne manuelt eller automatisk til de enkelte mottakerne i ettertid.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Falkenberg Data forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under «Backup».

Dersom Kundens plassbruk belaster utover den avtalte lagringsmengde, vil Falkenberg Data informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette epost eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter epost vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste nivå, og Kunden fakturert deretter.

Begrensninger for sending av epost fra epostkonto

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet «Generelle vilkår for sending av epost hos Falkenberg Data». I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 500 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.

Database

Tjenesten gir tilgang til en database på en av Falkenberg Data sine databaseservere. Falkenberg Data tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til databasen, hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Falkenberg Data forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under «Backup».

Falkenberg Data forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Backup

Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Falkenberg Data tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup de fleste andre dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. Restore av data på kundens forespørsel faktureres etter gjeldende timepriser.

Falkenberg Data er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom Falkenberg Data sine tjenester. Falkenberg Data vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Tornado File Server

En brukerkonto i Tornado Fileserver er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. En konto kan heller ikke brukes av flere personer og/eller fra flere maskiner samtidig. Dette betyr *ikke* at man må koble fra en maskin før man kan koble til en annen, men at det på et gitt tidspunkt kun skal være aktivitet fra en maskin per bruker.

En bruker kan benytte inntil 10Mbps båndbredde, men må ikke overstige 5Mbps i mer enn 30 minutter per døgn eller 1Mbps målt i snitt over et døgn.

Ved brudd på disse betingelsene forbeholder Falkenberg Data seg retten til å stenge tilgang til tjenesten.

Tornado Online Backup

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet via det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke webgrensesnittet.

Kundens data er i utgangspunktet tilgjengelig 24 timer i døgnet, men leverandøren forbeholder seg retten til å ta ned backupsystemet for nødvendig vedlikehold. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i rimelig tid.

Kunden frasier seg enhver anledning til å kreve erstatning fra leverandøren som skyldes feil eller mangler ved produktet, eller forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll.

Aksept av salgsbetingelser

Ved å bestille produkter eller tjenester fra Falkenberg Data aksepterer kunden disse betingelsene.